Een kijkje in de regionale autismenetwerken

Van Groningen tot Limburg, van oost naar west…… in elke regio zijn er activiteiten. Op deze pagina toont elk regionaal autismenetwerk één activiteit. 

Of kijk de livestream terug waarin de coördinatoren geïnterviewd worden door Lars Sorensen.  Eerst worden Nel en Angela geïnterviewd hoe zij als coördinerende groep het landelijke netwerk faciliteren. Daarna een rondje Nederland.  Lars interviewt steeds een paar coördinatoren en laat tussendoor flitsen zien van de opgenomen activiteiten.

Experience Hotel Ouroborostel

Bij Magazijn076 in Breda is – in opdracht van het Autisme Netwerk – deze innovatieve real life autisme-belevenis ontwikkeld die tijdens de autismeweek in april bezocht kon worden.

In Hotel Ouroboros speel je een spannend verhaal waarbij je elementen van autisme ervaart. Het is een unieke belevenis die vrijetijdsbesteding en leren samen brengt. ‘Hotel Ouroboros is uniek in Nederland, duurt een uur en werkt met levensechte acteurs.  

Inge (Zintri Zorggroep) : “Wat een intense beleving was dit! Geweldig opgezet! #spanning #overprikkeling #hysterie Fijn dat ik erbij mocht zijn!”

Kijk-je over de grens

Na twee jaar kan het Samenwerkings Verband Autisme (SVA) Zuidoost Brabant weer groots uitpakken tijdens de Autismeweek april 2022. Dat gebeurde met een gratis evenement ‘Kijk-je over de grens’ . Dit jaar heeft de NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme) het thema ‘grenzen’ gekozen.

Het SVA heeft dat thema iets aangepast in ‘Kijk-je over de grens’.

Ilonka van der Sommen: “We willen mensen uitnodigen om over hun eigen grens heen te kijken.  Het SVA zorgt voor verbinding van professionals, organisaties en mensen met autisme. Elkaar ontmoeten, in gesprek gaan en ervaringen delen. In de autismeweek brengen wij mensen samen. De kracht van samen!” 

Zaans autisme loket

Binnen het Zaans Autisme Loket is samenwerken van groot belang. Daarom proberen wij zo veel mogelijk samen op te trekken met de organisaties die iets doen voor autisme in de regio. Door korte lijnen zijn wij in staat om snel antwoorden te vinden op vragen die spelen bij onze bezoekers.Op onze beurt proberen wij de verschillende organisaties die te maken krijgen met autisme op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen door bijscholing en lezingen aan te bieden

Linda: Ik ben heel trots op de ervaringsdeskundigen, Mirjam, Erwin, Susana, Astrid en Pascal die het Zaans Autisme Loket vol enthousiasme draaiend houden. Met en voor elkaar ontstaan steeds nieuwe plannen voor thema bijeenkomsten en netwerkjes in Zaanstad, en wordt er informatie door gegeven, met als doel meer begrip en autisme vriendelijkheid.

Autisme = blijvend op weg

Samen-werken. Dat doen de organisaties die zijn aangesloten bij Autisme Expertise Netwerk Drenthe (AEND). Dat doet zij op verschillende manieren door het faciliteren van ontmoeting, verbinding en kennisdeling.

Eind 2022 organiseerde het AEND,  samen met Autisme Netwerk Groningen een symposium met de titel ‘Autisme = blijvend op weg’.  Autisme is geen statisch gegeven; met autisme ben je blijvend op weg. Wat voor de een werkt of helpend is voor het verwerven van een fijn leven, hoeft dat voor de ander niet te zijn. Kijk wat passend is en aansluit bij die ene persoon met autisme. We daagden bezoekers van het symposium uit om anders naar te kijken, te handelen en te benaderen.

Sensorische integratie

Net als alle autismenetwerken zet het AutismeNetwerk Zuid Holland Noord en Midden Holland zich in voor ‘het elkaar weten te vinden’ en kennisdeling. Verbinding en vertrouwen zijn daarbij sleutelwoorden. Wat dit netwerk anders maakt is het gegeven dat zowel de coordinator als de voorzitter autistisch zijn, hetgeen een andere dynamiek met zich meebrengt. En ook een ander soort bijscholingsdag (soms). Dit jaar was op advies van het CCE, het thema ‘Sensorische integratie’ waarbij zowel neurotypische als autistische mensen een steentje aan hebben bijgedragen. Een dag met lezingen & voordrachten. Maar ook een dag met rode, zwarte en blauwe broodjes, een borrel met limonade en snoep, steltlopers, een kerkorgel  en bijzondere voorschriften zodat het ook een soort van belevingsdag is geworden. Omdat het normaliter de autisten zijn die moeten omgaan met alles wat net even anders verloopt. En omdat je des te meer leert, als je als persoon werkelijk betrokken bent.

Wilma van Galen: “Ik ben trots dat ik mag werken als coordinator binnen dit netwerk vanwege het enthousiasme van veel (zowel ASS als NT) hulpverleners & ervaringsdeskundigen en een ‘stevige stuurgroep’ waar men gelijkwaardig met elkaar om gaat en het kennisniveau hoog is.

Kansen van samenwerking

De ketengroep Consultatie en Advies is één van de activiteiten van Autisme Netwerk Groningen. Door vragen te stellen vanuit ieders kennis en (ervarings)deskundigheid en met een diversiteit aan functies te luisteren, mee te denken en te adviseren kan voor een (dreigende) vastgelopen situatie weer een nieuw perspectief gecreëerd worden voor en met mensen met autisme.

Zo kan de ketengroep het verschil maken, doordat we samen de diepte in gaan en daardoor kunnen bijdragen aan meer maatwerk in de zorg voor mensen met autisme. De ketengroep neemt niets over, maar vult aan en versterkt de kennis en kunde bij de persoon/organisatie van waaruit de vraag komt.

Autisme en het jonge kind

Tijdens de themabijeenkomst ‘Autisme en het jonge kind’ is er kort ingegaan op de uiting van autisme bij jonge kinderen. Daarna is er ingegaan op het belang van vroeg signalering. Professionals die werken met jonge kinderen (0-6 jaar) spelen een belangrijke rol bij het vroeg herkennen van autisme en het inschakelen van hulp. De casemanager van Integrale Vroeghulp heeft als gastspreker verteld over de BEER interventie. De BEER interventie is ontstaan vanuit de behoefte om bij vroege ontwikkelingsproblemen direct hulp te kunnen bieden, dus zonder dat er al een diagnostiektraject hoeft te worden gestart. Dit geeft een enorme versnelling in het zorgtraject en sluit bovendien beter aan bij de vraag van jonge ouders, omdat die vaak niet bij diagnostiek ligt.

De aanwezige medewerkers en ervaringsdeskundige, allen werkzaam bij organisaties die aangesloten zijn bij het Autisme Netwerk Zuid-Limburg, hebben de themabijeenkomst als zeer positief ervaren. Het is een onderwerp wat nog sterk in ontwikkeling is binnen de regio.

 

Podcast: Beeldvorming – Autisme en vrouwen 

Lianne en Rianne “Door meer bekendheid te geven aan de beeldvorming rondom autisme en vrouwen hopen we meer begrip te creëren. Openstaan voor de ander en het anders zijn. Ook hopen we dat vrouwen zich herkennen en hun eigen
‘handleiding’ beter leren kennen”.

In deze Podcast van het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG) is er een gesprek met Lianne Greftenhuis en Rianne Jansen. Beide zijn actief binnen het SAG en maken deel uit van de kerngroep EVA (Expertgroep Vrouwen en Autisme) van de NVA. Graag maken zij zich hard voor de beeldvorming over autisme en vrouwen.

Autisme – hoe herken je het bij meiden

De netwerkbijeenkomst rondom een thema bieden een podium aan mensen autisme, naasten, professionals. Kennisdeling en ontmoeting staat centraal. Want elkaar kennen en weten te vinden is de kracht van het netwerk.

Dit jaar is het thema ‘Autisme – hoe herken je heb bij meiden’ .  Vorig jaar is door samenwerking van een aantal organisaties in het Autismenetwerk ZHZ een factsheet Vroegsignalering bij meisjes. Gemerkt werd dat er behoefte is aan meer kennis en ervaring over autisme bij meiden en was de keuze snel gemaakt om rondom dit thema de jaarlijkse bijeenkomst te organiseren.  Op 30 mei 2022 kwamen 60 mensen op locatie bij elkaar en de bijeenkomst is gestreamd. Er zijn al 50 verzoeken om de bijeenkomst te bekijken

Samenwerken vanuit gelijkwaardigheid

Het Autisme Kennisnetwerk Overijssel organiseert al haar netwerkactiviteiten vanuit een gelijkwaardige samenwerking. Al ruim 10 jaar lang. Op 7 juni 2022 werd tijdens een ledenbijeenkomst stil gestaan bij deze mijlpaal.

Nynke Zuurmond, Pepijn Gansevles, Els de Vries en Angela Thissen gingen met elkaar in gesprek over hun samenwerking, onder leiding van Gijs. Ze benoemden een aantal belangrijke succesfactoren voor samenwerken vanuit gelijkwaardigheid, zoals het goed organiseren van randvoorwaarden en scheppen van duidelijkheid. Maar vooral: sta open, ben lief en aardig voor elkaar.

De videoreportage van deze ledenbijeenkomst vind je terug op de website van het Autisme kennisnetwerk Overijssel.

Geweldloos verzet bij gezinnen

De zorg en begeleiding voor mensen met autisme is vaak complex. Gezinnen waarbij een kind autisme heeft hebben soms te maken met zorgmijding. Het Adviesteam van het Expertisenetwerk Autisme Amsterdam ontving hier afgelopen jaar een aantal vragen over. Wat kun je als ouder en als professional dan toch doen? En waarvoor kun je eigenlijk terecht bij het Adviesteam?

Tijdens de netwerkbijeenkomst op 28 juni, georganiseerd voor de leden van het Expertisenetwerk Autisme Amsterdam, staan de methode ‘Geweldloos Verzet bij gezinnen’ en de werkwijze van het Adviesteam centraal. Daarnaast is er ruime gelegenheid om weer eens met elkaar te netwerken tijdens de netwerklunch.

Sfeerimpressie kennisbijeenkomsten

Het Autisme Kennisnetwerk Overijssel organiseert jaarlijks drie kennisbijeenkomsten rondom een thema.

Deelnemers kunnen kiezen tussen deelname in de (theater)zaal of online via livestream. En week na de kennisbijeenkomst organiseert het Overijsselse autismenetwerk aansluitend een online vragenuurtje over hetzelfde thema.

De bijeenkomsten zijn geaccrediteerd voor wetenschappers en HBO-ers (SKJ/NIP/NVO/FGzPt) en kwalitatief van hoog niveau.

Pepijn Gansevles maakte een sfeerimpressie van deze kennisbijeenkomsten. Bekijk de video (ruim 2 minuten) op het Youtube kanaal van het Autisme Kennisnetwerk Overijssel of via de algemene website. 

Jaarlijkse netwerkmiddag

Eenmaal per jaar organiseren partners van het Autisme Netwerk Friesland een netwerkmiddag. Kennisdelen, bestaande contacten onderhouden, je netwerkwerk uitbreiden en je sociale kaart vergroten staat centraal. Het is één van de activiteiten die bijdraagt aan een goede samenwerking tussen de partners van het netwerk. Op een mooie locatie in Friesland, met eten en livemuziek ontstaan nieuwe werkrelaties en nieuwe ideeën. De samenwerking krijgt een impuls waardoor er een breder en beter aanbod rondom de begeleiding van mensen met autisme ontstaat.

Matthijs van der Monde: “Het werkt zoveel makkelijker als je elkaar een keer ontmoet hebt, gehoord hebt welke aanbod een organisatie heeft en met welke visie er wordt gewerkt. Je hebt elkaar echt nodig om een zo compleet mogelijk aanbod te bieden. En waar nog geen aanbod is onstaan nieuwe inititatieven. Dat is de kracht van samenwerken.” 

Podcast: Gelijkwaardige samenwerking

In Noord-Holland Noord staat inmiddels ruim een jaar een bijzonder initiatief; het NVA Huis Noord-Holland Noord. In deze podcast delen de coördinator en één van de vrijwilligers hun ervaringen en geven tips over de gelijkwaardige samenwerking tussen mensen met en zonder autisme. Deze locatie in Heerhugowaard is een fysieke plek vol informatie, kennis en lotgenotencontact, waar een team van vrijwilligers en professionals op gelijkwaardige wijze samenwerken om kennis uit de regio over autisme toegankelijk te maken.

Podcast: Wat doet het landelijke netwerk voor de regio’s?

In de verbinding ontstaat de beweging. Het uitgangspunt van de autismenetwerken is dat het creëren van verbinding cruciaal is om tot oplossingen te komen. Mensen komen tot bloei als ze zich verbonden voelen met de mensen in hun omgeving. Dat geldt voor netwerkpartners met en zonder autisme. Bij alles wat de autismenetwerken doen wordt uitgegaan van het bredere perspectief en gekeken naar de samenhang tussen de verschillende levensgebieden.

De regionale autismenetwerken zorgen voor verbinding en kennisuitwisseling in de regio. Het landelijk autismenetwerk zorgt voor verbinding en kennisuitwisseling tussen coördinatoren en kennisinitiatieven op landelijk niveau.

 

Convenant Flevoland en per gemeente een netwerk.

In de provincie Flevoland is door Kwintes, MEE IJsseloevers en NVA een convenant opgesteld voor organisaties die zich inzetten voor de mensen met autisme in heel Flevoland. Het convenant is in maart 2020 ondertekend.

Daarnaast is ervoor gekozen om per gemeente een eigen autismenetwerk te hebben. In de verschillende autismenetwerken zitten de organisaties die per gemeente actief zijn rondom autisme.

Convenant KAM

In de regio Kennemerland, Amstellanden en Meerlanden zijn twee netwerken:  Zuid – Kennem erland en Midden-Kennemerland. In 2022 is de wens was om nog meer de verbinding met elkaar te zoeken, nog beter van elkaars aanbod op de hoogte te zijn en op elkaar aansluitend te maken, knelpunten goed te signaleren en verzamelen en te kijken of ze opgelost kunnen worden