Wie zijn wij

Het landelijk Autismenetwerk Nederland zijn de coördinatoren,  en de mensen met autisme waarmee zij samenwerken, van de regionale autismenetwerken.

Ambitie
De ambitie van het landelijke netwerk is het versterken en verbinden van de regionale netwerken.  

Identiteit
De coördinatoren zijn met elkaar faciliterend aan de regionale netwerken. Dit betekent dat zij met elkaar kaders, formats en handvatten ontwikkelen, kennis delen, co-creëren en inspireren zodat ieder regionaal invulling kan geven aan het (voort)bestaan en (door)ontwikkeling van zijn/haar netwerk.

Vorm
De coördinatoren komen een aantal keer per jaar fysiek bij elkaar en ontmoeten elkaar in online overleggen, telefoon en mailcontact.
Een coördinerende groep en een procesregisseur ondersteunen hen door zaken voor te bereiden en uit te werken. Als er extra inzet nodig is vanuit de regio’s wordt er samengewerkt met coördinatoren en mensen met autisme in coalities.

Landelijke resultaten  in 2019 en 2020

Resultaten 2021

In ontwikkeling

  • Basisdocument/handreiking met alle aspecten voor een regionaal netwerk (convenant, financiering/verdeelsleutel, sturing, functie coördinator)
  • Toekomst  – visie 2023 en verder (interviews coördinatoren)
  • Evaluatie en bijstelling ‘Handreiking samenwerking met mensen met autisme in de regionale autismenetwerken
  • Evaluatie en bijstelling ‘monitor’ – registratie vragen die via het netwerk gesteld worden

 

Financiering regionale netwerken en landelijk netwerk 

De regionale netwerken worden gefinancierd door aangesloten organisaties en subsidie vanuit VWS.

De aangesloten organisaties financieren de regionale autismenetwerken volgens een verdeelsleutel. Deze is vastgelegd in het regionaal convenant. Het verschilt per regionaal netwerk hoe groot de financiering is en varieert van 25% tot 75% van de totale inkomsten. Het verschil komt vooral door de fase van het netwerk en hoe lang het netwerk al bestaat. Het streven is minimaal 50% financiering door organisaties en in de subsidieperiode van 2019-2022 toe te werken naar volledige financiering. Of inzichtelijk te krijgen wat nodig is aan basisfinanciering. 

De subsidie vanuit VWS zorgt ervoor dat elk regionaal netwerk een financiering van € 17.500 per jaar ontvangt (oktober 2018 – oktober 2022) met als doel als regionaal netwerk door te ontwikkelen.

Daarnaast is vanuit deze VWS subsidie een bedrag beschikbaar voor middelen voor de landelijke inzet/activiteiten om de regionale netwerken te laten doorontwikkelen.  Denk hierbij aan een projectleider, coördinerende groep, inzet van mensen met autisme, communicatie en kosten van kennisdeelbijeenkomsten.

Ons verleden - een stukje geschiedenis

het De oorsprong van de regionale netwerken ligt in het landelijke convenant autisme in 1999. VWS adviseerde, naar aanleiding van een nota door de Nederlandse Vereniging voor Autisme, met alle belanghebbende partijen concrete afspraken te maken ten aanzien van de zorg aan mensen met autisme en hun naasten. Acht landelijke organisaties hebben met elkaar dit convenant afgesloten om de ondersteuning van mensen met autisme te verbeteren. Deze organisaties zijn : NVA, GGz Nederland, MEE Nederland, VGN, CCE Nederland, Landelijk Netwerk Autisme, Zorgverzekeraars Nederland en de MOgroep.

De  voorgangscommissie (stuurgroep) schreef in 2002 een beleidsdocument ‘geintegreerde zorg aan mensen met autisme’ waarin  7 aanbevelingen. Eén van de aanbevelingen was het inrichten van de regionale intersectorale autismenetwerken.

Vanaf oktober 2004 tot maart 2008 is – met subsidie vanuit VWS – projectleider Joke Visser actief om, vanuit  MEE organisaties, regionale intersectorale autismenetwerken op te zetten in heel Nederland. Daarbij werkte zij nauw samen met de landelijke Implementatiecommissie en de landelijke Stuurgroep. Als project bevorderden zij de regionale samenwerking door een directe ondersteuning van de coördinatoren van de netwerken in oprichting, uitwisseling van ervaringen via conferenties, de website en nieuwsbrieven. 

Het verschilde vervolgens per regio hoe de netwerken zich ontwikkelde wat betreft grootte van de regio, aantal uur van de coördinator en wijze van cofinanciering door de aangesloten organisaties. Overeenkomstig was het hebben van een convenant, een stuurgroep, kernteam voor casuïstiek en regionale overleggen.

Rond 2015 waarin de decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten plaatsvond veranderde er veel voor zorgaanbieders en ook voor MEE. De netwerken kregen het zwaar, zeker de netwerken die weinig/geen cofinanciering hadden en grotendeels door MEE gefinancierd werden. Netwerken hielden op te bestaan en het landelijk dekkend netwerk brokkelde langzaam af.

Het is ook in die periode dat het landelijk convenant niet herijkt of opnieuw ondertekend werd. Een aantal branche organisaties vond het voortbestaan van de regionale netwerken van groot belang en vroeg subsidie aan met als resultaat een tweejarige subsidie in 2016-2017.

Subsidie VWS 2016 – 2017 – ‘Duurzame verankering regionale autismenetwerken’
Met deze subsidie is een bijna geheel landelijk dekkend netwerk – met regionale autismenetwerken – gerealiseerd, de functionaliteiten van de netwerken inzichtelijk gemaakt en een vervolg gegeven aan het lerend netwerk voor coördinatoren.

Subsidie oktober 2018 – oktober 2022 –  ‘Doorontwikkeling Regionale Autismenetwerken’.
Deze subsidie is een vervolg op de subsidie van het ontwikkeltraject 2016/2017.  Met deze subsidie is staat de doorontwikkeling centraal waarin het stimuleren van de eigen regie, zelfstandigheid en continuïteit van de regionale netwerken en het vergroten van de onderlinge kennisuitwisseling.